Начало

Фирма „ПАТЕНТКОРЕКТ” ЕООД е основана през 2000 година от бивши дългогодишни експерти на Патентното ведомство на Република България и предлага услуги в областта на индустриалната собственост – съдействие и представителство при придобиване на права върху патенти за изобретение, полезни модели, марки, индустриален дизайн и географски означения в България и чужбина, включително европейски патенти, европейски марки (СТМ), европейски регистриран дизайн (CDR), РСТ заявки, марки по Мадридската спогодба и Протокола към нея, дизайн по Хагсктата спогодба, наименование за произход по Лисабонската спогодба.

Партньорите Емилия Винарова и Наталия Винарова са регистрирани като български представители по индустриална собственост, европейски патентни адвокати и европейски адвокати по марки и дизайн. Всеки от партньорите има практика в областта на индустриалната собственост повече от 30 години. Те винаги предлагат бързи и коректни действия пред съответните власти на добра цена.

Двамата партньори са регистрирани като вещи лица към Софийски градски съд, за който подготвят мотивирани и незаобиколими експертни становища. Двамата партньори провеждат високо-квалифицирани консултации. Те вземат участие в преговори за сключване на лицензионни договори и прехвърляне на права за патенти, полезни модели, марки, индустриален дизайн, географски означения, европейски патенти, европейски марки, европейски регистриран дизайн, РСТ заявки, марки по Мадридската спогодба и Протокола към нея, дизайн по Хагсктата спогодба, наименование за произход по Лисабонската спогодба.

Партньорите на фирмата по индустриална собственост „ПАТЕНТКОРЕКТ” ЕООД подготвят и заявяват мотивирани и незаобиколими опозиции срещу публикувани заявки за патенти, марки, индустриален дизайн, европейски патенти, европейски марки. Партньорите на „ПАТЕНТКОРЕКТ” ЕООД представляват успешно много чуждестранни клиенти пред Патентното ведомство на България при откриване на национални фази за РСТ заявки, подаване на национални заявки за патенти, марки и индустриален дизайн, подаване на опозиции срещу публикувани заявки за марки и индустриален дизайн и подготвяне и подаване на възражения срещу решения на Патентното ведомство на България за предварителен отказ за заявки за марки по Мадридска спогодба и заявки за дизайн по Хагска спогодба.

Партньорите на „ПАТЕНТКОРЕКТ” ЕООД представляват успешно своите клиенти пред следващата по-висша инстанция на Патентното ведомство на България чрез подготвяне и подаване на мотивирани жалби срещу постановени решения на експертизните отдели за отказ и прекратяване на експертизната процедура, при подготвяне и подаване на мотивирани искания за заличаване и отметяне на издадени от Патентното ведомство на Р. България защитни документи за всички обекти на индустриалната собственост - патенти, марки и индустриален дизайн.