ГЕОГРАФСКИ ОЗНАЧЕНИЯ

1. Възлагателно писмо, съдържащо данни за:
   • името, гражданството и адреса/седалището на заявителя,
   • конвенционален приоритет ако е претендиран такъв;
2. Наименованието за произход или географското указание;
3. Приоритетно свидетелство ако е претендиран приоритет;
4. Посочване на стоката;
5. Посочване на границите на географското място;
6. Описание на установените качества или особености на стоката и връзката им с географската среда или с географския произход;
7. Документ, издаден от общината, че заявителят извършва производствената си дейност в определеното географско място;
8. Когато заявителят е чуждестранно лице, към заявката се прилага документ за регистрация на географското означение в страната на произхода;
9. Подписано и подпечатано пълномощно.