ДОМЕЙН ИМЕ “.BG”

1. Възлагателно писмо, съдържащо информация за името, гражданството и адреса/седалището в България на заявителя;
2. Означение на домейн името;
3. Копие от заявката или свидетелството за регистрация на домейн името като марка в България, ако има такова;
4. Доклад от проучването на домейн името, изготвен от Патентното ведомство на Р.България;
5. Подписано и подпечатано пълномощно.