ИЗОБРЕТЕНИЕ

1. Възлагателно писмо, съдържащо информация за:
   • името, гражданството и адреса/седалището на заявителя;
   • името, гражданството и адреса/седалището на изобретателя;
   • конвенционален приоритет ако е претендиран;
2. Описание и претенции за полезния модел на чужд език;
3. Чертежи, таблици и друг илюстративен материал;
4. Реферат на чужд език;
5. Приоритетно свидетелство, издадено от страна-членка на Парижката конвенция ако е претендиран приоритет;
6. В случай на национална фаза на РСТ заявка:
   • копие от РСТ публикацията,
   • копие от доклада от проучването,
   • копие от доклада от предварителната международна експертиза;
7. Подписано и подпечатано пълномощно.