НОВИ СОРТОВЕ И ПОРОДИ ЖИВОТНИ

1. Възлагателно писмо, съдържащо информация за:
   · името, гражданството и адреса/седалището на заявителя;
   · името, гражданството и адреса на автора;
2. Наименованието на сорта растение или породата животно, написано с латински букви;
3. Данни за предварително разгласяване:
   дата,
   страна,
   начин: търговия, публикация, друг,
   със или без разрешението на автора;
4. Копия от публикацията, ако има такава;
5. Списък на заявките, подадени в чужбина, ако има такива;
6. Копия от заявките, ако са налични;
7. Приоритетно свидетелство;
8. Илюстративни материали;
9. Подписано и подпечатано пълномощно.