ПОЛЕЗЕН МОДЕЛ

1. Възлагателно писмо, съдържащо информация за:

   - Име, гражданство, адрес, телефон и факс на заявителя

   - Име, гражданство, адрес, телефон и факс на изобретателя

   - Данни за претендиран приоритет (ако се претендира)

2. Описание на полезния модел - 3 екземпляра

3. Чертежи и друг илюстративен материал - 3 екземпляра

4. Реферат - 3 екземпляра

5. Приоритетен документ (ако се претендира за приоритет)

6. В случай на национална фаза на РСТ заявка

   - Копие от титулната страница на международната публикация

   - Копие от доклада от международното проучване

   - Копие от доклада на предварителната международна експертиза (ако има такава)

7. Подписано и подпечатано пълномощно.