ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН

1. Възлагателно писмо, съдържащо информация за:
   • името, гражданството и адреса/седалището на заявителя,
   • името, гражданството и адреса/седалището на автора,
   • конвенционен приоритет ако има такъв,
   • брой на дизайните;
2. 4 комплекта фотографии или чертежи за всеки дизайн, за предпочитане, с размер 7 х 8 см, максимален размер 14 х 24 см;
3. приоритетно свидетелство, издадено от страна-членка на Парижката конвенция ако е претендиран приоритет;
4. Списък на продуктите, за които се иска регистрация на дизайна;
5. Класове на продуктите съгласно Международната класификация;
6. Опис на представените изображения;
7. Подписано и подпечатано пълномощно.
Ако заявителят желае, може да приложи описание на индустриалния дизайн.