ТОПОЛОГИЯ НА ИНТЕГРАЛНА СХЕМА

1. Възлагателно писмо, съдържащо информация за:

   - Име, гражданство, адрес, телефон и факс на заявителя

   - Име, гражданство, адрес, телефон и факс на автора

   - Данни за конвенционален приоритет (ако се претендира за такъв)

2. Документ за идентифициране на топологията, за която се иска регистрация

3. Декларация за датата на първото търговско използуване и образец на интегралната схема, в която е реализирана заявената топология

4. Подписано и подпечатано пълномощно.