Нашите услуги

Искаме да Ви предложим нашето сътрудничество в областта на закрилата на индустриалната собственост в България.

Предлагаме извършване на следните услуги:

1. Представителство пред Патентното ведомство на Р.България за получаване на права върху:

- изобретения,
- полезни модели,
- индустриален дизайн,
- марки,
- наименования за произход,
- топология на интегрални схеми,
- представителство в национална фаза на РСТ заявки,
- представителство при валидизиране на издадени европейски патенти;

2. Представителство пред Европейското патентно ведомство за заявки за европейски патенти;

3. Представителство пред Организацията за хармонизиране на Европейския пазар (OHIM) за марки на Общността (СТМ) и регистриран дизайн на Общността(RCD);

4. Представителство пред Международното бюро на Световната организация по индустриална собственост за международна регистрация на марки по мадридската спогодба и протокола към нея и за международна регистрация на промишлен дизайн по Хагската спогодба;

5. Проучвания за всички обекти на индустриалната собственост;

6. Консултации;

7. Лицензионни договори.