Защо трябва да се заяви патент за Вашето изобретение?

Защо трябва да се заяви патент за Вашето изобретение?

За да се наслаждавате на изключителните права върху изобретението. Ако изобретението не е защитено с патент и изложите на пазара Ваши продукт, произведен в съответствие с изобретението, всеки може да копира Вашето изобретение и да го използува комерсиално. За да възпрете другите от използуване, продажба или произвеждане на Вашето изобретение, последното трябва да бъде патентовано. Изобретателят може да използува, произвежда и продава предмета на патента, както и да прехвърля, частично или изцяло, правата си на трети лица безвъзмездно или срещу възнаграждение.