Изгоди и процедура при регистриране на ТМ

Какви са изгодите от регистрацията на марка (ТМ) и каква процедура трябва да бъде следвана преди подаването на заявка за регистрация?

Регистрацията на ТМ осигурява защита на клиентелата на даден бизнес и помага за идентифициране и различаване на стоките или услугите на една компания от тези на другите. Регистрацията на ТМ е доказателство за собственост върху марката и за правата на собственика й. Регистрацията на ТМ може да се използува за придобиване на права върху тази ТМ и в чужбина. Преди заявяването на ТМ се препоръчва заявителят да направи предварително проучване за установяване по безспорен начин на отличителността на неговата марка спрямо всички заявени и регистрирани към датата на проучването ТМ. Провеждането на предварително проучване на ТМ установява дали идентична или много подобна марка е използувана вече за същите или подобни стоки от друго лице. Препоръчително е в никакъв случай да не се имитира чужда марка или “добре известна марка” даже и тогава, когато стоките са различни.