Кои са критериите за издаване на патент за изобретение?

Кои са критериите за издаване на патент за изобретение?

Изобретението трябва да отговаря на 3 критерия: новост, изобретателска стъпка и промишлена приложимост. Новост: изобретението е ново, ако не е част от предшествуващото състояние на техниката, не е публикувано, не е разгласявано устно и не е използувано публично. Изобретателска стъпка: изобретението има изобретателска стъпка, ако не произтича по очевиден начин за специалиста в областта от предшествуващото състояние на техниката. Промишлена приложимост: изобретението е промишлено приложимо, ако може да се произвежда или използува многократно в стопанството.