Съществува ли Световен патент?

Съществува ли “Световен патент”?

Не. Не съществува “Световен патент”. Тъй като патентът има действие само за територията на издалата го държава, при необходимост от закрила в чужбина, заявителя трябва да заяви толкова заявки, колкото са държавите, в които той има бизнес-интереси. Съществуват някои международни и регионални договори, които улесняват получаването на патент в чужбина. Такива са Договорът за патентно коопериране, известен като РСТ, и Европейската патентна конвенция. България е страна-член и на двата договора, което значително улеснява закрилата на български изобретения в страните-членки на тези договори.