Марка

1. Възлагателно писмо, съдържащо данни за:
   - името, гражданството и адреса/седалището на заявителя,
   - конвенционален приоритет, ако се претендира за такъв;
2. 4 броя изображения с размери 7 x 7 cм ако марката е комбинирана;
3. Описание на марката ако марката е образна или комбинирана;
4. Приоритетно свидетелство ако е претендиран приоритет;
5. Списък на стоките/услугите, за които се иска регистрация на марката;
6. Класове на стоките/услугите за които се иска регистрация;
7. Подписано и подпечатано пълномощно;
8. За колективните или сертификатните марки трябва да бъдат приложени и правилата за използването й.