СЕРТИФИКАТ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗАКРИЛА

1. Възлагателно писмо, съдържащо информация за:
   • името, гражданството и адреса/седалището на заявителя,
   • името, гражданството и адреса/седалището на изобретателя;
2. Пояснение по силата на кой нормативен акт се иска допълнителна защита:
   • регламент 1768/92/EEC на Общността или
   • регламент 1610/96/EC на Европейския парламент и Съвета;
3. Наименование на продукта;
4. Посочване на активните съставки или вещества чрез използване на химическите или производствените им наименования;
5. Данни за основния български или европейски патент в сила за територията на Р.България:
   • номер на основния патент,
   • наименование на патента,
   • дата на издаване на патента,
   • дата на изтичане на закрилата на патентна (денят преди изтичане на 20-тата година),
6. Данни на първото българско разрешението за търговия с продукта:
   • номер,
   • дата;
7. Данни за първото разрешително, когато разрешителното не е първо разрешително за пускане на пазара в Общността на продукта в качеството на лекарствен продукт:
   • страна,
   • номер,
   • дата,
   • ясно доказателство за идентичността на разрешения продукт с основния патент – номер на патентната претенция, веществата н общата формула, номер на страници от патентното описание,
   • закона въз основа на който е издадено разрешението,
   • копие от публикацията на разрешението за търговия,
9. Подписано и подпечатано пълномощно.